Hulp op maat nodig? Vraag een gratis offerte aan
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Voorwaarden en bepalingen

Artikel 1

Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden.
Elke afwijking van deze voorwaarden geldt slechts éénmalig en is slechts van kracht na schriftelijke bevestiging.

Artikel 2

 1. Orders die door ons zijn geaccepteerd, verplichten tot levering binnen de opgegeven termijn, nochtans zijn wij nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren.
 2. Afroeporders welke niet binnen de overeengekomen termijn in zijn geheel zijn afgeroepen geven ons het recht de nog niet afgeroepen goederen aan de koper toe te zenden. De koper is verplicht de goederen te accepteren en te betalen.
 3. De leveringstermijn wordt aangepast overeenkomstig de datum waarop we uw akkoord ontvangen.
 4. Gelieve ervoor te zorgen dat op het afleveradres steeds iemand aanwezig is tijdens de kantooruren, om de zending in ontvangst te nemen. Bijkomende extra transportkosten zullen immers gefactureerd worden.
 5. Indien uw order beschadigd afgeleverd wordt, dient u dit op het afleveringsbewijs te vermelden en ons hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
 6. Zendingen kunnen enkel in ontvangst genomen worden via een ondertekend afleveringsbewijs.

Artikel 3

Klantspecifieke goederen worden slechts op voorraad gehouden na ondertekening van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 4

In geval van overmacht, waaronder niet-tijdige levering vanwege onze leveranciers, behouden wij ons het recht de levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren.
Dit geldt eveneens bij tijdelijke of definitieve (b.v. einde van de levenscyclus) onbeschikbaarheid van bepaalde goederen.
Wij streven echter steeds naar het U aanbieden van een volwaardig alternatief.

Artikel 5

 1. Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat de bestelde hoeveelheden kunnen worden geleverd met een afwijking van + of - 10% afhankelijk van de gemaakte grondstof en van hetgeen ons zelf is geleverd door de leverancier.
 2. Geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteit en andere uitvoering van de producten kunnen geen reden voor afkeuring zijn.
 3. De verkoper is niet verantwoordelijk voor fouten, door of namens de koper niet verbeterd in de voor akkoord getekende werktekening, drukproeven of orderbevestiging.
 4. De kosten van het schoonmaken en het reinigen van producten, zulks tengevolge van een foutieve opgave door de koper, komen geheel ten laste van de koper.
 5. De koper zal de verkoper vrijwaren in en buiten rechte voor het uitvoeren van opdrachten, welke beschermd zijn door auteursrechten of enig ander industrieel eigendomsrecht.

Artikel 6

 1. De kleurenwaaier met Pantone kleuren dient als referentie voor het bepalen van een drukkleur.
 2. Pantone kleuren zijn optimale waarden op wit papier. Geringe kleurafwijkingen op witte ondergronden zijn geen reden voor afkeur van de geleverde goederen. Op gekleurde ondergronden, zilverkleurige en transparante ondergronden kan het, om de gewenste Pantone kleur te kunnen garanderen, nodig zijn om dubbel te drukken of de gehele tekst (indien mogelijk) in wit te onderleggen. Extra kosten hiervoor zullen evenals de kosten voor eventuele drukproeven, na overleg vooraf, worden belast. Geringe afwijkingen in drukkleur blijven ook hier echter geen reden tot afkeur.
 3. Bij herhalingsopdrachten worden de gevraagde pms kleuren bij benadering gedrukt en zijn afwijkingen t.o.v. voorgaande leveringen geen reden tot afkeur.
 4. Daar de oppervlakte waar op gedrukt wordt niet altijd helemaal gelijk dan wel vlak zijn, kunnen er vooral bij volvlak bedrukkingen kleine oneffenheden in druk ontstaan, welke geen reden tot afkeur zijn.
 5. De inkt hecht zich niet altijd goed op alle metalen producten. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de hechting van inkt op metalen en chromen artikelen. U wordt mogelijk gevraagd een disclaimer te ondertekenen die dit bevestigt. Na bedrukking moeten metalen artikelen minstens 8 dagen drogen volgens bepaalde kamertemperatuur om een goede krasbestendigheid te garanderen.

Artikel 7

 1. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper voldoende kredietwaardig is.
 2. Onze standaard betalingsvoorwaarden zijn 30 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper zowel een rente van 10% vanaf de vervaldag als bijkomend een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de hoofdsom, met een minimum van 100.00 euro, verschuldigd.
 4. Zolang de koper de door hem verschuldigde en opeisbare koopsom niet heeft voldaan, zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten.
 5. De koper heeft niet het recht op grond van reclamatie of klachten de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 8

 1. Onze verantwoordelijkheid eindigt bij de dagvaarding van de levering door de koper of zijn afgevaardigde. Eventuele klachten moeten ons schriftelijk worden overgemaakt binnen de 8 dagen na levering.
 2. De koper zal geen goederen retour zenden, tenzij hiervoor schriftelijk een akkoord is bereikt met de verkoper.
 3. Retourzendingen waarbij de koper in gebreke kan worden gesteld moeten franco geschieden en reizen voor risico van de koper.

Artikel 9

Voor geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst is de rechtbank van de maatschappelijke zetel bevoegd, in België zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
In Nederland werden deze voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor westelijk Noord Brabant.